Brak produktów w koszyku.

Contacts

Aleja Jana Pawła II 61-219, 01-031 Warszawa

serceaniola@serceaniola.pl

+48 22 253 19 18

Kategoria: O NAS

O NAS

Przedstawicielstwo na Ukrainie

Przedstawicielstwo naszej fundacji na Ukrainie zostało założone w  mieście Mariupol położonym na wybrzeżu Morza Azowskiego w strefie działań wojennych, 20 km od linii demarkacyjnej strefy wojennej w Donbasie.

W Mariupolu, drugim co do wielkości mieście w obwodzie donieckim, którego liczba mieszkańców wynosi 500000, znajduje się tylko 1 schronisko dla zwierząt, liczebność którego nie przekracza 150 podopiecznych.

Liczba bezdomnych psów sięga około 2975, bezdomnych kotów nie liczono, jednakże szacuje się, że ich liczebność przekracza liczbę psów 4- lub 5-krotnie.

W związku z tym, że działania wojenne prowadzone są w bliskiej odległości, a okoliczne wsie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone, ludzie opuścili swoje domy rodzinne, nie zabierając ze sobą swoich pupili. Zwierzęta, wcześniej domowe a w tej chwili szwendające się po ulicach, w ogromnej ilości przemieściły się bliżej w kierunku miasta, gdzie można zdobyć pożywienie.

W chwili obecnej próbujemy pomóc szwendającym się zwierzętom poprzez dokarmianie, objęcie opieką weterynaryjną i pielęgnację.

O NAS

Rodo

Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęly obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Dobroczynna Serce Aniola realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, czy adres email.

Jeżeli otrzymujesz nasz newsletter, tj. maile, które co jakiś czas trafiają na Twoją skrzynkę z informacją o nowych postach na forum przetwarzamy twój adres email, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Dobroczynna Serce Aniola z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

KRS 0000725030, NIP 9522177771, REGON 369804244

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

– przesyłając email na adres: serceaniola@serceaniola.pl albo

– pisemnie, pocztą na adres: 

Fundacja Dobroczynna Serce,  al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa
Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych przez fundacją imprezach, zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku, także poprzez wyświetlanie Tobie, w serwisach internetowych osób trzecich informacji promujących naszą działalność i poszczególne zbiórki. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email, wyświetlając Tobie materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przy czym nie będziemy przesyłać informacji na Twój adres email, oraz na numer Twojego telefonu jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

Jeżeli nie chcesz wiedzieć co się u nas dzieje lub nie interesują Cię nasza działalność . Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email) oraz usługi bramki sms (numery telefonów). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej – im również przekazujemy dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w formularzu rejestracyjnym na stronie fundacji ,  przetwarzane są tak długo, jak długo istnieje Twój profil na naszej stronie ( profil użytkownika można samodzielnie usunąć lub zwrócić się do nas o wykonanie tej czynności )
Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji na koncie płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

O NAS

Regulamin

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.serceaniola.pl jest prowadzona przez Fundację Dobroczynna Serce Aniola (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem w Warszawie, Ogrodowa 37/11 00-873 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawa w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725030, NIP 9522177771, REGON 369804244

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Przelewy24.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez Przelewy24.

a) przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez Przelewy24.

b) karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez Przelewy24.

c) wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Dobroczynną Serce Aniola (al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa): Santander Bank Polska S.A. Nr 09 1090 1056 0000 0001 3641 1468

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.serceaniola.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na: a) bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, leków, środków pomocy itp., dla potrzebujących będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

b) finansowanie oraz organizowania finansowania opieki medycznej dla ludzi i zwierząt będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

c) prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych;

d) udzielanie młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki na wszystkich poziomach, tj. w szczególności w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach wyższych licencjackich, szkołach wyższych magisterskich, studiach podyplomowych;

e) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

f) udział w krajowych, unijnych oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;

g) organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;

h) tworzenie raportów dotyczących celów Fundacji;

i) sporządzenie analiz, ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych;

j) wydawanie publikacji w dziedzinie nauk społecznych;

k) organizowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych;

l) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu. 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.serceaniola.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www. serceaniola.pl.

2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.

3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.serceaniola.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

O NAS

Statut

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Dobroczynna Serce Anioła” i jest zwana w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona oświadczeniem fundatorów złożonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Gabrielą Walewską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie w dniu 26 października 2017 r. za repertorium A nr 3671/2017, sprostowanym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Gabrielę Walewską w dniu 21 lutego 2018 za repertorium A nr  1005/2018.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa trzeciego.
 • 3

Nadzór na działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 • 4
 1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 2. Fundacja realizuje swoje cele przez :
 3. bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, leków, środków pomocy itp., dla potrzebujących będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 4. finansowanie oraz organizowania finansowania opieki medycznej dla ludzi i zwierząt będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 5. prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych;
 6. udzielanie młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki na wszystkich poziomach, tj. w szczególności w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach wyższych licencjackich, szkołach wyższych magisterskich, studiach podyplomowych;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 8. udział w krajowych, unijnych oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;
 9. organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
 10. tworzenie raportów dotyczących celów Fundacji;
 11. sporządzenie analiz, ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych;
 12. wydawanie publikacji w dziedzinie nauk społecznych;
 13. organizowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych;
 14. propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 • 5

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

 • 6
 1. Fundacja może być członkiem organizacji, zarówno rządowych jak i pozarządowych, krajowych jak i zagranicznych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 • MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 • 7
 1. Majątek Fundacji stanowią:
 2. fundusz założycielski w  kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz
 3. dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne i prawne oraz środki pieniężne uzyskane w toku jej działania Fundacji.
 4. Fundacja może również czerpać środki: zbiórek organizowanych w sieci Internet zbiórek publicznych, subwencji, dotacji, dofinansowań, ze spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 5. Przedmiotem spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome oraz wierzytelności.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza są wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 • 8

Dochody o których mowa w §7 ust. 2 oraz dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w §10 niniejszego statutu, mogą być przeznaczone tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

 • 9

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym w dalszej części niniejszego statutu „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 10
 1. Fundacja może prowadzić w celu realizacji celów statutowych, zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, działalność gospodarczą. Z funduszu założycielskiego Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmować może następujące dziedziny:
 1. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 2. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 3. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 4. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 5. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 6. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 7. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 8. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 9. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 10. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 11. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 12. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.13.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 16. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 17. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 18. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 19. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 20. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 23. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 24. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 25. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 26. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
 27. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 28. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 29. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 30. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z ),
 31. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 33. szkoły policealne (PKD 85.41.Z ),
 34. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),
 35. szkoły wyższe (PKD 85.42.B)
 36. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 37. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 38. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności charytatywnej
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 1. ORGANY FUNDACJI
 • 11
 1. Fundacja działa poprzez organy Fundacji.
 2. Organem Fundacji jest Zarząd jako organ obligatoryjny oraz Rada Fundacji jako organ fakultatywny.
 1. ZARZĄD FUNDACJI
 • 12
 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 4 (cztery) osób. Liczbę członków Zarządu określają Fundatorzy.
 2. Zarząd składa się z członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani w następujący sposób:
 1. Fundator Igor Baginskyi ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu będącego Prezesem Zarządu;
 2. Fundator Oleksandr Borzenko ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu będącego Wiceprezesem Zarządu;
 3. Fundatorzy Igor Baginskyi oraz Oleksandr Borzenko w drodze jednomyślnej decyzji mają prawa powoływania lub odwoływania dwóch Członków Zarządu.
 4. W przypadku śmierci Fundatora bądź w przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Fundatora, z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu, członek Zarządu, który był powoływany przez tego Fundatora powoływany jest jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
 2. śmierci,
 3. złożenia pisemnej rezygnacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą doręczenia jej któremukolwiek z Fundatorów,
 4. odwołania ze składu Zarządu decyzją Fundatora/Fundatorów lub Radę Fundacji (w sytuacji wskazanej w ustępie 5 niniejszego paragrafu).
 5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:
 1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,
 2. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
 3. niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 1 rok,
 4. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 5. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 6. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
 7. Tryb działania Zarządu może określać szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Fundatorów. Zarząd może przedłożyć Fundatorom projekt Regulaminu Zarządu do uchwalenia.
 • 13
 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, w szczególności:
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
 3. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów oraz Rady Fundacji, jeżeli została powołana.
 4. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom oraz Radzie Fundacji, jeżeli została powołana.
 5. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Fundatorów oraz Radzie Fundacji, jeżeli została powołana.
 6. Do kompetencji Zarządu należy ponadto podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu kompetencji innych organów.
 • 14
 1. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest:
 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,
 2. w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy Członek Zarządu samodzielnie,
 3. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji w sprawach, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody Fundatorów oraz Rady Fundacji, jeżeli została powołana.
 1. RADA FUNDACJI
 • 15
 1. W fundacji może zostać ustanowiona Rada Fundacji. Rada Fundacji składa się z 2 (dwa) do 4 (cztery) osób.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony w następujący sposób:
 1. Fundator Igor Baginskyi ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Fundacji;
 2. Fundator Oleksandr Borzenko ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Fundacji;
 3. pozostałych członków Rady Fundacji powołuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fudnacji.
 1. W przypadku śmierci Fundatora bądź w przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Fundatora,  z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu, członek Rady Fundacji, który był powoływany przez tego Fundatora powoływany jest jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
 1. członek Zarządu,
 2. zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu;
 3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek:
 1. śmierci,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą doręczenia jej Zarządowi,
 3. odwołania uchwałą Rady Fundacji,
 4. odwołania przez Fundatora.
 1. Członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Członków Rady Fundacji powołanych Fundatora, odwołać może tylko Fundator.
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić  w szczególności w przypadku:
 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
 2. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji, zatwierdzonego przez Fundatorów.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 16
 1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach.
 2. Jeżeli przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatorów w trybie wskazanym w §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu. W przypadku, gdy wygaśnie mandat wszystkich członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatora w trybie §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu i niemożliwe jest powołanie przez Fundatora nowych członków Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 5. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji, Zarząd zwraca się do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej na 7 dni  przed terminem Zgromadzenia.  Zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia posiedzenia Rady Fundacji oraz szczegółowy porządek spraw, które będą przedmiotem posiedzenia.
 8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
 9. Członkom Rady Fundacji może być przyznane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Fundacji i wykonywanie nadzoru lub zwrot uzasadnionych kosztów, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 17
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji;
 2. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
 3. przyjmowanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 4. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów Fundacji;
 5. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
 6. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane przez Honorową Radę Patronów, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
 7. podejmowaniu uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją, zatwierdzanych przez Fundatorów;
 8. decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości, zatwierdzane przez Fundatorów;
 9. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, zatwierdzanych przez Fundatorów, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu;
 10. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, zatwierdzanej przez Fundatora, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 11. Po śmierci Fundatora, bezskuteczna jest decyzja o likwidacji Fundacji przez Radę Fundacji oraz zmiana statutu Fundacji przez Radę Fundacji, w zakresie nazwy Fundacji, celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
 1. UPRAWNIENIA FUNDATORA
 • 18
 1. Bez względu na uprawnienia przyznane innym organom w niniejszym Statucie, Fundatorzy uprawnieni są do samodzielnego dokonywania, w każdym czasie, następujących czynności:
 1. dokonywania zmian statutu Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 3. w uzasadnionych przypadkach zawieszenia lub zmiany uchwał Rady Fundacji lub Zarządu w drodze jednomyślnej decyzji,
 4. likwidacji Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji.
 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zgodzie Fundatora lub zatwierdzeniu przez Fundatora, zgoda oraz zatwierdzenie muszą być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W razie śmierci Fundatora Igora Baginskiy lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Igora Baginskiy,  w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na Svietlanę Baginska. W takiej sytuacji  Svietlana Baginska wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Igora Baginskyi określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Svietlanę Baginska.
 3. W razie śmierci Fundatora Oleksandra Borzenko lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Oleksandra Borzenko, w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na IrinęDyakova. W takiej sytuacji  Irina Dyakova wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Oleksandra Borzenko określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Irinę Dyakova.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 19
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Fundatorom, a w przypadku śmierci Fundatorów, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 5. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu pełniący swą funkcję w dniu zaistnienia okoliczności powodującej likwidację Fundacji.
O NAS

Nasza historia

Zdecydowana większość ludzi posiada niewłaściwe wyobrażenie na temat tego typu działalności człowieka. I nie zależy to od osiąganych sukcesów i zajmowanego szczebla na drabinie społecznej. Mówię o tym z takim przekonaniem, ponieważ sam należałem do tej większości. Według przeciętnego śmiertelnika działalnością charytatywną zajmują się ludzie z wrodzoną zwiększoną empatią, z wyostrzonym współczuciem w stosunku do nieszczęśliwych i cierpiących, można powiedzieć – jak święta Matka Teresa z Kalkuty. Jednakże to nie tak wygląda.

Teraz już wiem, że w większości wypadków dobroczynnością zaczynają zajmować się ludzie, którzy sami przeżyli ogromny stres. Stres, który odwrócił im o 180 stopni cały świat. Stres, który usunął ze świadomości, wydawać by się mogło, że niewzruszone, zdobyte dzięki doświadczeniu i całkowicie logiczne pojęcia na temat poglądów i natury człowieka, jak również o naturze naszych relacji międzyludzkich.

W wyniku kataklizmów, nieuleczalnych chorób, wojny ktoś bezpośrednio zetknął się z przerażającą niesprawiedliwością, bezsilnością i absolutną obojętnością systemu, który my jako rodzaj biologiczny budowaliśmy przez tysiąclecia. Teraz widzę, że pomyślnie działającymi fundacjami pomagającymi walczyć ludziom ze strasznymi, i najczęsciej nieuleczalnymi, chorobami kierują ci, którzy sami przeszli przez wszystkie kręgi piekielne, których dotknęły rozmaite choroby. Nikt poza nimi tak doskonale nie wie, z czym spotykają się i czego mogą oczekiwać w każdej fazie choroby ich towarzysze niedoli. Nikt, oprócz ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, nie może do końca zrozumieć ogromu tego bólu fizycznego i psychicznego.

Mniej więcej tak to wyglądało w moim życiu. Urodziłem się pod koniec lat 60-tych w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Od początku lat 90-tych dużo pracowałem: na swoją rodzinę, dzieci, na ich wykształcenie, godne życie, dobre mieszkanie w centrum miasta. I z pewnością wszystko by się toczyło bardzo przewidywalnie, gdyby nie WOJNA!!!

Żyć można w jakichkolwiek warunkach. Jesteśmy chyba jednymi z najlepiej dostosowujących się organizmów żywych. Jednakże w naszych czasach – czasach, kiedy możliwy jest szybki przelot samolotem na drugi koniec świata, kiedy myśli się o podboju innych planet, kiedy na wyciągnięcie ręki dostępne jest rozszyfrowanie łańcucha DNA – życie w miejscu, w którym w jednym momencie zniknęły normy społeczne – a szereg, wydawać by się mogło, normalnych ludzi zamienił się w bezdusznych średniowiecznych sadystów, gdzie życie Twoje i Twoich bliskich (nie mówiąc już o majątku) – nic nie znaczy i często zależy tylko od kaprysu człowieka z karabinem maszynowym lub od przypadkowych pocisków artyleryjskich. Ja i jeszcze prawie dwa miliony moich rodaków uznaliśmy to za niewłaściwe i, zabierając ze sobą tylko to, co niezbędne, porzuciliśmy naszą małą Ojczyznę. Ale najpierw zdążyliśmy zobaczyć to, co nazywa się „twarzą wojny” – ordy grabieżców, korzystających z okazji, by zabić i okraść. Zdążyliśmy zobaczyć zniszczone i spalone domy  i mieszkania wraz z ich mieszkańcami, skutki ostrzału artyleryjskiego – zabitych i rannych. Zdążyliśmy zobaczyć bezprawie i poczuć całkowitą bezsilność.

Jeżeli my, ludzie, możliwe jakimś cudem zasługujemy na swój los, to co złego zrobiły te niewinne istoty oddane nam bez reszty? Nie każdy miał możliwość zabrania ze sobą swojego zwierzaka. Pamiętam, jak jesienią 2014 roku biegały po Doniecku całe sfory rasowych psów i kotów, które przywykły do domowego zacisza. Nie rozumiały, gdzie podziało się ich wcześniejsze życie. Dlaczego właściciele ich porzucili? Nie wiem, co się z nimi stało, myślę, że zostały zastrzelone.

Można dużo opowiadać o odczuciach człowieka usiłującego zasnąć w odległości 300 metrów od baterii, która od zmroku do zmroku bez przerwy prowadzi ogień w stronę przeciwnika. A Ty z powodu chronicznego niewyspania czekasz z rezygnacją i bez emocji, czy nastąpi, czy też nie salwa zwrotna.

Długo można opowiadać o tym, jak na Ciebie i ludzi dzielących Twoją dolę czekało rozczarowanie wywołane obojętnym nastawieniem, a często nawet wrogością, swoich współobywateli i całej instytucji państwowej.

Dużo można opowiadać o niesprawiedliwym traktowaniu emerytów, którzy całe swoje życie i zdrowie poświęcili ojczyźnie. Oni według prawa również wrzucani są do jednego worka. Ale o tym można długo i nie tutaj…

Cały ten ból nie dochodzi do serca średniego statystycznego obywatela i nie powinien – człowiek powinien żyć, negatywne wydarzenia tylko utrudniają i tak niełatwe nasze istnienie. Ja sam przez to przeszedłem, muszę to przeboleć, chociaż tego nie chcę. Ale chcę oraz mogę pomóc tym, którzy zostali poszkodowani w tej sytuacji. Oto przyczyna, dla której zebrali się ludzie o podobnych poglądach i założyli tę fundację.

KAŻDEMU Z WAS ŻYCZĘ POKOJU I BOGA W SERCU!!!